Contact

Saunakaravaan

Tom Schreursweg 12, 1067MC, Amsterdam

https://goo.gl/maps/7jatFUu37Zq3HrvB8

KvK-nummer: 34302426

Algemeen:

Verhuur:Algemene Voorwaarden en annulering

1. Toepassing Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met De Saunakaravaan.

1.2. De Saunakaravaan wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reservering

2.1. De Saunakaravaan neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. De Saunakaravaan behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder opgave van redenen, te weigeren.

2.2. Bij online boekingen/reserveringen komt de overeenkomst tussen De Saunakaravaan en de gast tot stand op het moment dat de gast de reservering definitief heeft bevestigd en/of de betaling via de betaalmodule is voldaan.

2.3. De gast dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan De Saunakaravaan te worden doorgegeven.

2.4. De gast zal aan De Saunakaravaan, binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een betaling voldoen. De Saunakaravaan is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien De Saunakaravaan niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen betaling ontvangt. De Saunakaravaan heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde diensten en/of entreetoegang zonder nadere berichtgeving vrij te geven voor andere gasten. Daarnaast heeft De Saunakaravaan het recht om kosten voor annulering in rekening te brengen.

3. Wijzigingen in de reservering

3.1. De Saunakaravaan is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van de gast wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen.

4. Prijzen

4.1. De gast is aan De Saunakaravaan het overeengekomen bedrag verschuldigd gelijk vermeld op de reserveringsbevesting.

4.2. De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van De Saunakaravaan, www.saunakaravaan.nl, en zijn alle inclusief BTW.

4.3. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen, kunnen worden doorberekend aan de gast. Alle prijzen op de website en andere uitingen zoals brochures, posters en folders, zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.

4.4. Kortingsacties die gepubliceerd worden nadat een reservering/boeking of aankoop is gedaan, kunnen niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast worden.

5. Betaling/annulering

5.1. Indien een boeking/reservering 48 uur of korter voor de aankomstdatum door de gast geannuleerd wordt, heeft de gast heeft geen recht op restitutie van het bedrag, indien de gast op eigen initiatief en door toedoen van de gast, geen gebruik heeft kunnen maken van diensten of accommodaties van de Saunakaravaan. Wel kan De Saunakaravaan ertoe besluiten de gast een andere dag toegang te verlenen. De Saunakaravaan is hiertoe niet verplicht.

6. (Huishoudelijke) Regelementen

6.1. Gasten dienen zich te houden aan de door De Saunakaravaan vastgestelde regels. Deze zijn te lezen op de website en in de kleedruimtes binnen ons saunacomplex. De Saunakaravaan heeft het recht haar gasten onmiddellijk uit het saunacomplex te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van de medewerkers niet worden opgevolgd. De gast heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde reservering, dan wel de reeds genuttigde consumpties en/of behandelingen.

6.2. De Saunakaravaan heeft het recht om, alvorens het inchecken, de gast te vragen naar een geldig legitimatiebewijs. De Saunakaravaan is gerechtigd om gasten, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot het saunacomplex te weigeren.

6.3. De Saunakaravaan behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het saunacomplex. De gast zal toestaan dat tijdens openingstijden onderhoud kan plaatsvinden aan het saunacomplex indien noodzakelijk. De gast kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van de directie van De Saunakaravaan. 

7. Geldigheid

7.1.         De geldigheid van de in omloop zijnde tickets en/of cadeaubonnen zijn nadrukkelijk aangegeven op het desbetreffende ticket en/of de cadeaubon. De Saunakaravaan kan deze tickets en/of cadeaubonnen verlengen tegen bijbetaling. De administratiekosten worden in rekening gebracht tijdens het in- of uitchecken.

7.2.         Een gemaakte reservering/boeking is alleen geldig op de door de gast aangegeven dag. De gast kan op andere dagen geen rechten ontlenen aan deze reservering.

7.3.         Indien de gast in het bezit is van een kortingsbon, e-ticket of een andere cadeaubon, dient de gast deze daadwerkelijk in te leveren bij het inchecken tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de gast deze kortingsbon, e-ticket of andere cadeaubon niet kan overhandigen, is De Saunakaravaan genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De Saunakaravaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit lockers), verlies en/of schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolgen van een verblijf in ons saunacomplex.  

8.2. De Saunakaravaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van de gast niet voldoet aan de verwachtingen die de gast daarvan gesteld had.

8.3. De Saunakaravaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein van De Saunakaravaan of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.

8.4. De Saunakaravaan is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.

8.5. De Saunakaravaan is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.

8.6. De Saunakaravaan is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.

8.7. De gast is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van de faciliteiten.

9. Privacy

9.1. Met inachtneming van de wet Bescherming Persoonsgegevens zal De Saunakaravaan strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

9.2. Persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies dan wel een aangepaste behandeling. Deze gegevens worden dan ook uitsluitend voor dat doel gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

9.3. Het e-mailadres dat u verstrekt tijdens het reserveringsproces, wordt opgenomen in het mailbestand van De Saunakaravaan, tenzij u dit specifiek heeft uitgezet. Mocht u deze e-mails niet willen ontvangen, kunt u zich afmelden door te klikken op de desbetreffende link in elke e-mail die u ontvangt van De Saunakaravaan. Telefonische afmeldingen of afmeldingen per mail worden niet in behandeling genomen.

9.4. Door ondertekening van een eventuele machtiging voor een automatisch incasso ten behoeve van bijvoorbeeld een abonnement dan wel het aangaan van een reservering/boeking, gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens zoals eerder beschreven.

10.Klachten

10.1. Ondanks de zorg en inspanning van De Saunakaravaan, kan het voor komen dat u een klacht heeft. Klachten kunnen direct gemeld worden bij de receptie van De Saunakaravaan. Indien een klacht niet kan worden verholpen of deze niet naar tevredenheid is opgelost, dient u de klacht schriftelijk te versturen of deze per e-mail toe te sturen naar t.a.v. S Jaakke of M. de Wit. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen.

10.2. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Stichting De Saunakaravaan. Door gebruik te maken van het saunacomplex en al haar faciliteiten, aanvaardt u deze Algemene voorwaarden.

10.3. Op alle overeenkomsten tussen de klant en De Saunakaravaan is het Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, 2022